PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort

 

Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort, statutair gevestigd te Rotterdam, Driemanssteeweg 600 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24437989.

Als lid en/of relatie van Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort deelt u persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Persoonsgegevens en verwerking

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u lid bent van de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort of als u om andere redenen contact met ons hebt. De persoonsgegevens die wij gebruiken kunnen zijn:

  • Naam contactperso(o)n(en)
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres(sen)

Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort gebruikt deze gegevens op basis van de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. De overeenkomst betreft het lidmaatschap van de vereniging.

Doeleinden

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om de leden te bereiken via telefoon en e-mail
  • om de leden te informeren over relevante zaken
  • voor het versturen van uitnodigingen voor ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten
  • voor het versturen van nieuwsmailingen
  • om facturen te sturen voor de jaarcontributie
  • voor inschrijvingen van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel

Camerabewaking

Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort maakt gebruik van camerabewaking. Deze zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid op het bedrijventerrein Charloisse Poort en de bescherming van gebouwen en eigendommen te verhogen. De aanwezigheid van camera’s wordt ter plaatse aangekondigd met een informatiebord. Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort gaat zorgvuldig om met de camerabeelden. Daarvoor is een cameraprotocol opgesteld.

De gegevensverwerking die plaatsvindt is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de leden van de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort tot beveiliging van personen en goederen.

Verstrekking aan derden

Het parkmanagement, de financiële administratie, het secretariaat en het beheer van de website van de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort  is uitbesteed aan Ericis B.V. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De persoonsgegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

De uitvoering van de camerabewaking is uitbesteed aan BBD Groep B.V. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden worden niet met andere  derden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden voor zover wettelijk verplicht zeven jaar bewaard (administratie en financiën). Van leden bewaren wij de informatie tot twee jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. Overige gegevens worden maximaal twee jaar bewaard tot na het laatste contact.

Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit.

Inzage en wijziging gegevens

Om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen kunt u contact opnemen met de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort via parkmanagementorganisatie Ericis B.V., bereikbaar via telefoonnummer 0182-622744 of e-mailadres parkmanager@charloissepoort.nl. Het verwijderen van gegevens kan enkel als gegevens niet langer wettelijke bewaard moeten worden. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem