PREVENTIE

Met onderstaande preventietips kunnen we met elkaar Charloisse Poort veilig houden.

Overvalpreventie

Zoals u waarschijnlijk via de media gehoord heeft, vinden er landelijk meer overvallen plaats dan in voorgaande jaren. Gezien het gevaar en de impact die een overval veroorzaakt, heeft de wijkagent een overvalpreventie folder samengesteld.
In deze folder staan een aantal handreikingen en tips die de kans op een overval mogelijk kunnen verkleinen. Tevens bevat deze folder informatie hoe u zou kunnen handelen als er daadwerkelijk een overval heeft plaatsgevonden. Verder verwijzen wij u naar de site van de politie: www.politie.nl.

Download: checklist overval of overval kaart

Op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) www.hetccv.nl staat een overzicht van maatregelen die ondernemers kunnen nemen om overvallen te voorkomen of de kans daarop te verkleinen. Het gaat hierbij om organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen.


Brandveiligheid

Is uw bedrijf wel brandveilig?

Wellicht dat u er niet dagelijks bij stilstaat, maar het kan zeker geen kwaad om uw bedrijf en buitenterrein regelmatig te controleren op onnodige brandrisico’s. U kunt met een aantal maatregelen zelf bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid van uw bedrijf.

Afvalbehandeling
Opslag van pallets, brandbaar afval, werfafval en soortgelijke materialen onder afdaken en luifels vormen een groot risico. Ook tegen gevels van gebouwen is dit een risico naar gelang de brandklasse van deze gevels. Ruim deze materialen (inclusief afvalcontainers en dergelijke) daarom zoveel mogelijk op. Als dat niet kan, zorg dan dat materialen minstens tien meter van de gebouwen of afdaken worden opgeslagen.
Let ook goed op wat er bij uw buren staat.
Als het noodzakelijk is afval op korte afstand van de gebouwen en/of afdaken op te slaan, doe dit dan in onbrandbare containers met afsluitbare deksels. De containers moeten na werktijd worden gesloten en ook worden afgesloten.
Controleer regelmatig of afvalcontainers niet te vol zitten.
Plaats afvalcontainers op een vaste plaats en zorg dat ze daar ook blijven staan.
Voer afval regelmatig af, zodat er niet onnodig veel opgeslagen staat.

Buitenopslag
Beperk opslag van brandbare goederen of materialen tot een minimum. Wellicht kan just in time levering u daarbij helpen.
Als buitenopslag toch noodzakelijk is, zorg dan dat dit op ten minste tien meter van gevels en/of afdaken gebeurt.

Opslag van brandbare vloeistoffen of gassen
Ook hier geldt: beperk de hoeveelheden opgeslagen brandbare vloeistoffen of gassen tot een minimum.
Zorg dat de opslag voldoet aan de PGS/CPR-normen die gelden voor brandbare vloeistoffen of gassen. Kijk ook hier naar de meest veilige positie voor opslag op uw terrein.

Portacabins en andere tijdelijke gebouwen
Portacabins en andere tijdelijke gebouwen hebben vaak een brandbare constructie en zijn daarom een makkelijk doelwit voor brandstichting.
Zorg dus dat ze zover mogelijk van uw ‘vaste’ gebouwen worden geplaatst. Laat deze tijdelijke gebouwen verwijderen zodra u ze niet meer nodig heeft.

Ziet u ook de volgende video’s:

Checklist Brand

Container brand supermarkt (Hier is een brand van een supermarkt begonnen door een containerbrand direct tegen te gevel geplaatst)

Denkt u verder aan:

 • het vrijhouden van nooduitgangen en brandgangen
 • het zorgen voor een ontruimingsplan
 • de bereikbaarheid voor brandweervoertuigen
 • de bereikbaarheid van aanwezige bluswatervoorzieningen
 • frequent onderhoud van blusmiddelen
 • het voorkomen van opslag van brandbare goederen langs gevels
 • het voorkomen van open (afval-)containers langs gevels
 • het vluchten zonder gebruikmaking van losse voorwerpen naar de openbare ruimte

Download hier de flyer Buitenopslag vergroot brandgevaar.

In het kader van brandveiligheid dient u ook te denken aan ontruimen. U kunt hier een folder downloaden, beschikbaar gesteld door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).


Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kan er in een gebouw toch brand ontstaan. Al snel ontstaat er dan een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten. In het ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken, instructies en tekeningen van vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbo-wet en het Arbo-besluit.

Hoe kunt u een ontruiming aanpakken? Voor meer informatie over alles wat u nodig heeft kunt u hier het ontruimingsplan downloaden of zie www.brandweer.nl.

 

Aanmelden brandweeroefening

De brandweer organiseert regelmatig oefeningen bij bedrijven. Bekeken wordt of het pand voldoet aan de wensen als het om incidentbestrijding gaat. Bijvoorbeeld of er voldoende bluswater bereikbaar en beschikbaar is om een incident te kunnen bestrijden. Ook kunnen BHV-ers van het bedrijf de procedures in de praktijk toetsen. Geïnteresseerd om deel te nemen aan een brandweeroefening voor uw bedrijf? Voor vragen of aanmelding van uw bedrijf kunt u contact opnemen met Jan Heuseveldt, afdeling brandveiligheid van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond, bereikbaar via 06-22 283 687 of per e-mail jan.heuseveldt@vr-rr.nl.


Inbraak/diefstalpreventie

Hieronder treft u een aaantal preventietips aan om diefstal of een inbraak te voorkomen:

 • Goed hang – en sluitwerk voorkomt vele gelegen­heidsinbraken.
 • Zorg als dat mogelijk is voor een goed afsluitbaar hek ter afsluiting van uw terrein.
 • Is uw bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw, maak met uw collega-ondernemers dan goede afspraken over het inschakelen van de alarminstallatie.
 • Berg gereedschappen en klimmaterialen (trappen, ladders) goed op om het inbrekers niet makkelijker te maken. Denk hierbij ook aan andere klimmaterialen, zoals containers en pallets.
 • Plaats bewegingsverlichting, zodat de verlichting aangaat bij (ongewenst) bezoek.
 • Plaats interessante zaken zowel overdag als ’s nachts uit het zicht en berg ze eventueel op in een aparte inbraakwerende ruimte.
 • Hanteer een strikt sleutelbeheer en voorkom dat er teveel sleutels om omloop zijn.
 • Wijzig regelmatig de code van de inbraakalarminstallatie.
 • Controleer bij het verlaten van uw bedrijf de afsluitingen en maak bij voorkeur een sluitronde.
 • Merk en registreer uw diefstalgevoelige zaken, zoals gereedschap, steigers, ladders en aanhangwagens. Hierdoor worden uw spullen minder interessant voor diefstal.


Samenwerking AED

In het kader van veilig ondernemen wordt geïnventariseerd welke bedrijven op het bedrijventerrein een Automatische Externe Defibrillator (AED) in hun pand hebben geïnstalleerd, zodat in geval van levensbedreigende hartritme- stoornissen door samenwerking snel actie ondernomen kan worden. AED is een computergestuurd toestel dat in staat is levensbedreigende hartritmestoornissen op te sporen, te analyseren en eventueel te behandelen door middel van een elektroshock. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. De AED mag alleen gebruikt worden door gecertificeerde bedrijfshulpverleners. Ondernemers die een AED in hun pand hebben geïnstalleerd en bereid zijn tot samenwerking kunnen contact opnemen met parkmanagementorganisatie.


DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR werkt voor bewoners, bedrijven en de overheid. Ruim 1,2 miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen bij de DCMR 24 uur per dag hun milieuklachten kwijt, maar ook vragen stellen over het milieu in het gebied. Meer dan 22.000 bedrijven vragen bij de DCMR hun vergunning aan. Sommigen krijgen een vergunning op maat, anderen hoeven slechts hun activiteiten te melden. Ook neemt de DCMR met zijn milieuexpertise deel in projecten in binnen- en buitenland.De feitelijke oprichting van de DCMR dateert van 1971. De toenmalige Rijnmondraad besloot in dat jaar, gelet op de grote concentratie van milieubelastende activiteiten in een verstedelijkt gebied, tot oprichting van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.Tussen de verschillende vormen van milieubelasting bestaat in het gebied een belangrijke samenhang, enerzijds vanwege cumulatieve effecten, anderzijds doordat de milieubelastingen vaak zijn terug te voeren op dezelfde bedrijfssectoren. Een gezamenlijke inspanning, waarbij provincie en gemeenten samenwerken, is voor de aanpak van de milieubelasting noodzakelijk.Tijdens de ledenvergadering van PCP op 28 oktober 2010 is een presentatie verzorgd door de DCMR over het Activiteitenbesluit. Er is ter plaatse een folder uitgedeeld welke u hier kunt downloaden.Bent u op zoek naar chemisch advies? Download hier de flyer.

Verder kunt u hier een flyer downloaden over duurzaam werken en produceren. Voor meer informatie zie www.dcmr.nl

 

Acquisitiefraude

Let op! Regelmatig worden spookfacturen verstuurd. Hebt u ook een dubieuze factuur ontvangen?

Check of het gaat om een spookfactuur:

 • neem contact op met het bedrijf dat de factuur heeft verstuurd
 • cotroleer of het rekeningnummer van het bedrijf overeenkomst met het rekeningnummer op de acceptgiro
 • neem contact op met het Steunpunt Acquisitiefraude (info@fraudemeldpunt.nl) of de Fraudehelpdesk (088-7867372).

Informatie

Op de website van de Kamer van Koophandel en het MKB Nederland treft u meer informatie en tips aan over acquisitiefraude.

Voor klachten en meldingen over acquisitiefraude, advertenties en spookfacturen kunt u terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude en Fraudehelpdesk. Deze steunpunten geven advies en kunnen ook juridische hulp bieden.

 

Interpolis preventietips

Voor meer preventietips verwijzen wij u naar de preventiekaart van Interpolis, boordevol preventietips voor in en om uw bedrijf!

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem