Verduurzamen bedrijven(terreinen)

Duurzaam ondernemen. Ben jij klaar voor de toekomst?

Het wordt steeds belangrijker dat je je bedrijf verduurzaamt, ook omdat overheidsinstanties hiervoor al beleid hebben of bezig zijn hier regels voor te maken. Kantoren moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben en vanaf 2025 is de binnenstad verboden voor bestelbusjes en vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen (diesel of benzine). Vanaf 2040 geldt dit verbod overal. Het is dus een kwestie van tijd totdat er meer wet- en regelgeving komt voor ondernemers op bedrijventerreinen. Juist daarom is het tijd om aan de slag te gaan! Alleen wat kun je precies doen aan verduurzaming? Welke subsidies en regelingen zijn er? En met wie moet je contact opnemen met vragen? Dit en meer vind je in de bijgaande brochure van de gemeente Rotterdam.

Energievoucher voor ondernemers

In het kader van de energietransitie wil de gemeente ondernemers stimuleren om te investeren in verduurzaming. De subsidieregeling Energievoucher is speciaal voor ondernemers op bedrijventerreinen die de duurzaamheid van hun bedrijfspand willen verbeteren. Zij kunnen een Energievoucher aanvragen die vele voordelen biedt. De Energievoucher kan naar keuze worden ingezet voor een energiescan, een dakscan voor zonnepanelen of op een energiebesparingsmaatregel. De voucher bedraagt maximaal € 700,-. Voor meer informatie zie: https://www.rotterdam.nl/loket/energievouchers-voor-ondernemers-bedrijventerreinen/

Tips, subsidies, regelingen en advies

Op www.duurzaam010.nl staan alle subsidies, regelingen en mogelijkheden voor bedrijven om te verduurzamen. Op de website staat ook een interview met een ondernemer die al gebruikt heeft gemaakt van de subsidieregeling Energievoucher: Dit kunnen ondernemers met de Energievoucher – Duurzaam 010

https://charloissepoort.nl/wp-content/uploads/2022/06/Paginas-van-D_ROTT2203_brochure-verduurzaming-0906_LM-002-2.pdf

 

 

Agenda ledenvergadering 16 juni (graag aanmelden)

T.a.v. alle BIZ heffingsplichtigen bedrijventerrein Charloisse Poort

Beste leden vereniging PCP,

Ter voorbereiding van de ledenvergadering donderdag 16 juni 2022 van 8.15 tot 9.30 uur met ontbijt (inloop vanaf 8.00 uur) sturen wij u hierbij de agenda en vergaderstukken toe. Graag vragen wij u om deze stukken zelf mee te nemen naar de vergadering.

De ledenvergadering wordt gehouden bij restaurant Zela, Charloisse lagedijk 952.

Onderstaand treft u het programma voor deze bijeenkomst aan:

1. Opening, mededelingen en agendavaststelling
-stand van zaken ontwikkeling Hornbach

2. Ingekomen stukken

3. Besluitvorming stukken vereniging PCP i.p.v. ledenvergadering 2020 en 2021
-vaststelling stukken 2020 (zie bijgaande mail 11-11-20 met bijlagen)
-vaststelling stukken 2021 (zie bijgaande mail 29-11-21 met bijlagen)

4. Juridische en financiële zaken
-bestuur PCP en bestuur stichting BIZ: aftreden en (her-)benoeming
-jaarrekening 2021, verslag kascommissie en decharge bestuur (bijgaand)
-benoeming nieuwe kascommissie
-begroting 2023

5. BIZ Charloisse Poort 2020-2024: resultaten
-collectieve beveiliging: camerabewaking en collectieve surveillance rondes
-collectieve bewegwijzering
-5e hercertificeringstraject Keurmerk Veilig Ondernemen: uitreiking certificaat 2021-2024
-groenonderhoud en uitstraling
-kennismaking nieuwe wijkagent

6. Verduurzaming bedrijventerreinen door Arjen Spanjersberg gemeente Rotterdam

7. Rondvraag en sluiting

Per e-mail kunt u zich aanmelden voor deze vergadering.

Ja! Ik kom naar de bijeenkomst: aanmelden>>

Nee, ik ben helaas verhinderd: afmelden>>

Uiteraard horen wij het ook graag als u vragen, aandachtspunten of onderwerpen heeft voor deze ledenvergadering.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact met ons op.

Graag tot 16 juni!

Aankondiging jaarlijkse schouw 12 mei 2022

Beste ondernemers, 

Schouw

Op donderdag 12 mei van 9.00-11.00 uur vindt de jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein Charloisse Poort plaats. Tijdens deze schouw worden door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen verbeterpunten in het kader van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein geïnventariseerd. Ook wordt in beeld gebracht welke verbeteringen geconstateerd zijn sinds de schouw van vorig jaar.

Hebt u aandachtspunten gesignaleerd? Of wilt u deelnemen aan deze schouw? Geef het door aan de parkmanager.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Hier treft u bijgaand het bericht van de gemeente Rotterdam aan inzake de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan de Charloisse Lagedijk.

Keurmerk Veilig Ondernemen – certificaat

Keurmerk Veilig Ondernemen – certificaat
Voor het bedrijventerrein Charloisse Poort is het 5e hercertificeringstraject succesvol doorlopen en opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Het nieuwe certificaat is geldig t/m 2024. Klik hier om het certificaat te downloaden.

Aangezien het bedrijventerrein van camerabewaking is voorzien, ontvangt u 15% korting op uw verzekeringen. Het certificaat kunt u overhandigen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Speciaal voor de leden van de vereniging PCP biedt Rabobank/Interpolis de verzekeringsaanbieding:
• 15% korting op de jaarpremies voor uw verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie op de Interpolis Bedrijven Compact Polis.
• Gratis technische inspectie door Interpolis met oplevering van een beveiligingsplan, afgestemd op de aard van uw bedrijf.
• Tot 8% premieteruggave op deze verzekeringen op basis van het collectieve schadeverloop op het bedrijventerrein. De premieteruggave wordt uitgekeerd aan de vereniging Parkmanagement Charloisse Poort. Deze kan dit bedrag besteden aan de jaarlijkse exploitatiekosten voor de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verzekeringen van de Rabobank Rotterdam, bereikbaar via 010-400 39 15 of per email verzekeringen@rotterdam.rabobank.nl.

Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Driemansteeweg 15

Bekijk de Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Driemanssteeweg

Mogelijke plaatsing windmolen PCP

Mogelijke plaatsing windmolen bedrijventerrein Charloisse Poort

Duurzame energie, zoals windenergie, is volop in ontwikkeling. Ook in en om  Rotterdam. In deze nieuwsbrief informeert de gemeente Rotterdam u over de mogelijke plaatsing van een windmolen het bedrijventerrein Charloisse Poort.

Download nieuwsbrief 

Ontwerpbestemmingsplan Hornbach

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Hornbach

De bouwmarktketen Hornbach heeft plannen om aan de Driemanssteeweg 15, de huidige locatie van Jetcars, een bouwmarkt met tuincentrum en drive-in te realiseren. Voor de realisatie van de bouwmarkt moeten een aantal procedures gevolgd worden.

Bestemmingsplan

Om een bouwmarkt op deze locatie mogelijk te maken is een aanpassing van de huidige bedrijfsbestemming nodig. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan zit nu in de ontwerpfase.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt een bouwmarkt in één bouwlaag mogelijk. Het gaat om een bouwmarktgedeelte van 8.324 m2, een tuincentrumgedeelte van 5.700 m2, een drive-in gedeelte en bijbehorende parkeerplaatsen. Een deel van de parkeerplaatsen (355 plekken) bevindt zich op maaiveldniveau, de overige parkeerplaatsen (350 plekken) komen op het dak van de bouwmarkt.

Omgevingsvergunning en inzage

Om de nieuwe bouwmarkt te kunnen bouwen heeft de Hornbach een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage.

Zienswijze
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning een schriftelijk gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Tevens kan een mondeling gemotiveerde zienswijze kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via 06-10353905.

Informatiebijeenkomst
Vanwege de coronamaatregelen kan geen fysieke informatieavond worden gehouden. De gemeente organiseert op 16 november van een digitale informatiebijeenkomst.

Inrichtingsplan
Om het verkeer op de Driemanssteeweg na de komst van Hornbach op een veilige manier door te laten stromen zijn er verkeersaanpassingen nodig. Hierbij wordt aandacht gegeven aan autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers. Voor deze aanpassingen stelt de gemeente Rotterdam een inrichtingsplan op. Naar verwachting is het concept inrichtingsplan in december 2020 gereed. Onderdeel van het inrichtingsplan is de aanleg van een rotonde op de Driemansteeweg. Onderstaand treft u een visualisatie van de rotonde/aansluiting aan, die afkomstig is uit het verkeersonderzoek. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het verkeersonderzoek Hornbach. Dit plan wordt niet ter inzage gelegd. Ook voor het concept inrichtingsplan wordt door de gemeente een digitale informatiebijeenkomst (datum nog niet bekend) georganiseerd. U wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk te reageren op het inrichtingsplan.

Voor meer informatie: www.rotterdam.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overheid.nl

download: publicatie Staatscourant
download: het ontwerpbestemmingsplan Driemanssteeweg 15
download: verkeersonderzoek Hornbach
download: uitnodiging digitale informatiebijeenkomst 16 november 2020