BELANGRIJK: NIEUWE BIZ 2025-2029 – informele draagvlakmeting BIZ (laat uw stem horen!)

Informele draagvlakmeting BIZ

In 2015 en opnieuw in 2019 heeft een ruime meerderheid van de ondernemers vóór invoering van de BIZ voor het bedrijventerrein Charloisse Poort gestemd. Dankzij de BIZ is de afgelopen 10 jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt. Zo is voorbeeld het camerabewakingssysteem uitgebreid naar 64 camera’s, worden de beelden live uitgekeken, surveillance rondes uitgevoerd en is het bedrijventerrein Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. De BIZ voor Charloisse Poort wordt als voorbeeld gezien voor alle bedrijventerreinen in Rotterdam.

Deze BIZ termijn (2020-2024) loopt op 31 december 2024 af. Indien de BIZ niet wordt verlengd, gaan alle inspanningen en investeringen van de afgelopen jaren verloren. Wij verkennen daarom de mogelijkheid voor een derde termijn van de BIZ voor Charloisse Poort.

Hoe kijkt u zelf aan tegen een nieuwe BIZ voor Charloisse Poort?

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging PCP op 5 oktober jl. hebben de leden positief gereageerd op het voorstel van het bestuur om voor Charloisse Poort een nieuw BIZ traject voor de komende 5 jaar op te starten. Inmiddels is het bestuur aan de slag met het opstellen van het nieuwe plan met BIZ activiteiten en een meerjarenbegroting. Uiteraard zijn uw ideeën voor het nieuwe BIZ van harte welkom!

Laat uw stem horen!

Graag vragen wij u 5 vragen te beantwoorden en uw mening te geven over de BIZ door het formulier in te vullen en uiterlijk 24 mei 2024 per e-mail te retourneren via parkmanager@charloissepoort.nl.

https://charloissepoort.nl/wp-content/uploads/2024/04/PCP-enquete-informele-draagvlakmeting-BIZ-2025-2029.docx

U kunt het formulier ook inleveren bij tankstation Total Baris, Charloisse Lagedijk 638. Uiteraard zijn uw ideeën voor de nieuwe BIZ van harte welkom!

Let op: Het is belangrijk dat er een respons is van minimaal 50% van het totaal aantal ondernemers. Als minimaal 25% van de ondernemers nu aangeeft om van plan te zijn vóór de BIZ te stemmen, dan volgt in het najaar de formele draagvlakmeting. U kunt dan officieel uw stem uitbrengen.

BIZ informatieVoor meer informatie over de BIZ voor Charloisse Poort verwijzen wij u graag naar de website www.charloissepoort.nl/biz/.

Vragen kunt u stellen tijdens het BIZ inloopspreekuur op woensdag 8 mei 2024 van 8.30 tot 9.30 uur bij Severs Breeman Rotterdam-Zuid – Driemanssteeweg 130.

Uiteraard kunt u ook uw vragen per mail of telefonisch stellen. U kunt contact opnemen met het bestuur of de parkmanager Janneke Both, bereikbaar via parkmanager@charloissepoort.nl of 0182-622744.

BIZ bijeenkomst

Op 5 september 2024 om 17.00 uur wordt een BIZ informatiebijeenkomst gehouden, dan wordt het BIZ plan 2025-2029 gepresenteerd en een nadere toelichting gegeven. Uiteraard ontvangt u de uitnodiging en het programma voor deze bijeenkomst tijdig per mail.

Als initiatiefnemers hopen wij uiteraard op uw stem vóór de BIZ.

 

 

 

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ’Driemanssteeweg 15’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning voor het project ’Driemanssteeweg 15’ voor eenieder ter inzage liggen. Ook is op 19 december 2023 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Driemanssteeweg 15 (NL.IMRO.0599.BP2238Driemansst15) maakt de vestiging mogelijk van detailhandel (bouwmarkt en tuincentrum) op de locatie Driemanssteeweg 15 (Rotterdam-Charlois).

De ontwerp-omgevingsvergunning (OMV.20.08.00399) betreft de bouw van een (éénlaagse) bouwmarkt met een bruto vloeroppervlak (bvo) van maximaal 10.000 m2, en een tuincentrum met 5.700 m2 bvo en een drive-in met 5.300 m2 bvo, alsmede bijbehorende parkeerplaatsen.

 

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op het project is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing. Deze regeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en van de ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvindt. Tegen deze ontwerpbesluiten kunnen zienswijzen worden ingediend.

 

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Driemanssteeweg’ (met bijbehorende stukken) raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwerp-omgevingsvergunning (met de bijbehorende stukken) is beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door bij “Berichten over uw buurt” te zoeken op postcode 3084CA, huisnummer 15 en straal van 1000 meter.

 

Bovengenoemde stukken kunt u na het maken van een afspraak ook inzien bij het Concern Informatiecentrum gemeente Rotterdam, Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 010 267 2514 of via e-mail: bir@rotterdam.nl. De openingstijden zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan -tot en met donderdag 1 februari 2024- eenieder over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

U kunt uw zienswijze(n) richten aan de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam o.v.v. zienswijze Driemanssteeweg 15.

U wordt verzocht aan te geven of uw zienswijze zich richt op het (ontwerp) bestemmingsplan en/of de (ontwerp) omgevingsvergunning.

 

Ook kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Hiervoor kunt u van maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 15:00 contact opnemen met telefoonnummer 06-10970887.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken ook bekend dat op 19 december 2023 een besluit genomen is ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Driemansteeweg 15.

Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van het bestemmingsplan is gemaakt, blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten zijn voor het milieu die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

 

Het besluit is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is als bijlage 9 gevoegd bij het ontwerpbestemmingsplan.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft.

 

 

Rotterdam, 22 december 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

 

 

 

Vooraankondiging ledenvergadering 5 oktober

Het bestuur nodigt u graag uit voor de ledenvergadering van de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort op donderdag 5 oktober 2023 van 17.00 tot 19.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur).

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers ten behoeve van de catering, vragen we u zich vooraf aan te melden:

 

Ja! Ik kom naar de bijeenkomst: aanmelden>>

 

Nee, ik ben helaas verhinderd: afmelden>>

 

In september sturen wij u de agenda en vergaderstukken toe.

Uiteraard horen wij het ook graag als u vragen, aandachtspunten of onderwerpen heeft voor deze ledenvergadering.

 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact met ons op

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiewetgeving: Wetchecker energiebesparing

Wetchecker energiebesparing

Bij ondernemers is er veel onduidelijkheid rondom de veranderende Nederlandse en Europese energiewetgeving.

Om de klimaatdoelen te behalen, is energiebesparing heel belangrijk. Bedrijven moeten onder andere voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn en hoe u hierover moet rapporteren aan de overheid.

 

Via deze link kunt u de wetchecker invullen: Wetchecker energiebesparing (regelhulpenvoorbedrijven.nl)

 

Met ingang van 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In de wetchecker wordt hier al rekening mee gehouden. Het overzicht dat u krijgt bevat daarom (deels) verplichtingen die pas gelden als de Omgevingswet van kracht is.

In de wetchecker wordt u om informatie gevraagd. Bereid u zich hier alvast op voor. De volgende informatie wordt gevraagd:

  • Hoeveel werknemers uw organisatie ongeveer in dienst heeft.
  • Wat uw jaarlijkse omzet en balanstotaal ongeveer is.
  • Hoeveel u jaarlijks per locatie ongeveer aan energie gebruikt.
  • Hoe groot de gebruiksoppervlakte van uw gebouw(en) ongeveer is.

 

 

 

Groene Gezonde Bedrijventerreinen: Subsidie Groen Werkt Beter

Subsidie Groen Werkt Beter

Speciaal voor bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen in Zuid-Holland is er door de Provincie Zuid-Holland een subsidie beschikbaar gesteld om de werkomgeving te vergroenen. De toenemende klimaatproblematiek zorgt voor hittestress en wateroverlast en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • Fysieke vergroening van uw terrein
  • Het plaatsen van inrichtingselementen op uw terrein (zoals paden of een bankje)
  • Kennisvergroting
 

Als bedrijf is het mogelijk om een bedrag tot € 5.000,- aan te vragen (t/m 1 februari 2024) om een natuurlijke werkomgeving in te richten.

 

Voor meer informatie over deze subsidie en tips om uw terrein te vergroenen zie: www.zelfdoeninzh.nl

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Leonie van der Geest via info@degroenemotorzh.nl of 06-13142511.

 

 

 

Draagvlakmeting: bent u vóór of tegen betaald parkeren op Charloisse Poort? Geef uw mening!

Draagvlakonderzoek betaald parkeren Charloisse Poort: geef uw mening!

Eind 2023 wordt betaald parkeren ingevoerd in de naastgelegen wijken Pendrecht en Zuidwijk. De gemeente heeft aangegeven dat het bedrijventerrein Charloisse Poort nu (nog) niet staat ingetekend om ook betaald parkeren in te voeren.

De ervaring in andere delen van Rotterdam is echter wel dat de invoering van betaald parkeren consequenties heeft voor de naastgelegen gebieden (zie https://www.rotterdam.nl/parkeren-charlois-west).

Denk hierbij aan de toename van parkeerdruk, waardoor het moeilijker wordt om gebruik te maken van de openbare parkeerplaatsen op het bedrijventerrein. Of aan parkeeroverlast/wild parkeerders op uw eigen parkeerterrein, waardoor de plaatsing van een hekwerk/het afsluiten van uw terrein van belang is.

De gemeente heeft de mogelijkheid aangegeven om betaald parkeren eind 2023 ook meteen in te voeren op Charloisse Poort. Als betaald parkeren wordt ingevoerd dan zou dit gelden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur. Let op: ondernemers die een eigen parkeerterrein hebben, kunnen geen parkeervergunning bij de gemeente aanvragen voor openbare parkeerplaatsen.

 

Het bestuur wil hiervoor het draagvlak onder de ondernemers op Charloisse Poort inventariseren. Wij zijn benieuwd naar uw mening en vragen u om de bijgaande vragenlijst vóór 1 juni 2023 in te vullen en per email te retourneren.

 

Klik op de link voor de vragenlijst:  https://charloissepoort.nl/wp-content/uploads/2023/05/Vragenlijst-ondernemers-draagvlakonderzoek-invoeren-betaald-parkeren.doc

 

 

 

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst aanleg Waterstofnetwerk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Senrices B.V.
(HNS) willen een transportnetwerk voor waterstofgas aanleggen bij u in de regio. Voor meer info klik op de volgende link https://charloissepoort.nl/wp-content/uploads/2023/04/04-04-23-Informatiebijeenkomst-Waterstofnetwerk-Zuidwest-Nederland.pdf

 

 

 

Duurzaamheidsvoucher

Duurzaamheidsvoucher voor Rotterdamse mkb’ers(op=op)

In 2023 kunnen Rotterdamse mkb’ers gebruik maken van een Duurzaamheidsvoucher t.w.v. € 800,-. In het kader van de energietransitie wil de gemeente mkb’ers stimuleren om te investeren in verduurzaming. Met het aanvragen van de duurzaamheidsvoucher wordt een eerste stap gezet!

 

Voor meer informatie over de voucher: www.ondernemen010.nl/duurzaamheidsvoucher/

Wacht niet te lang, want op=op.

 

 

 

Uitnodiging gemeente Ondernemen010 Live op 1 februari 2023

Datum:

Tijd:    

Locatie:             

Woensdag 1 februari 2023

17.00 – 19.30 uur

Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2, 3081 AE Rotterdam

We zitten middenin uitdagende tijden, maar in Rotterdam zetten we de schouders eronder en gaan we aan de slag. Daarom organiseren MKB Rotterdam Rijnmond en gemeente Rotterdam speciaal voor Rotterdamse MKB ondernemers op woensdag 1 februari een nieuwjaarevent.

 

Tijdens ondernemen010 Live! vind je inspiratie om het nieuwe jaar goed te starten en waar je energie van krijgt. Ook koppelen we vragen en antwoorden aan elkaar. Wil je je website professionaliseren? Zoek je een testlocatie voor je nieuwe product? Heb je een vraag aan de gemeente over subsidies? Stel je vraag en je wordt gelijk gekoppeld aan de juiste mensen. Laat het netwerk voor je werken!

 

Meld je alvast aan. Je ontvangt dan later meer informatie en het programma. 

Je kunt je aanmelden via het formulier op deze pagina: www.ondernemen010.nl/ondernemen010live.

 

We kijken uit naar je komst!

 

Met vriendelijke groet,

 

MKB Rotterdam Rijnmond

Gemeente Rotterdam

 

 

 

Onafhankelijk zon-adviseurs uit de praktijk beschikbaar voor Rotterdamse ondernemers

Wellicht heeft u al eens nagedacht over zonnepanelen op uw bedrijfspand maar is het er nog niet van gekomen een zonnesysteem te realiseren. Gemeente Rotterdam heeft gespecialiseerde onafhankelijke zon-adviseurs uit de praktijk voor u ter beschikking die u graag helpen met de ontwikkeling van uw zonnedak.

Een zonneproject realiseren is niet altijd eenvoudig. Daar is kennis voor nodig en u zal er tijd in moeten investeren. Het gaat vaak om grote bedragen en lange termijn beslissingen. De zon-adviseurs helpen u met informatie over onder andere de terugverdientijd, financieringsmogelijkheden, verzekeringen, subsidies, netbeheerders en ze hebben tips voor het kiezen van een installateur. Kortom, eigenlijk met alles wat er bij een zonneproject komt kijken. En dat geheel vrijblijvend.

Esther Zumpolle, adviseur zon: “Maak gebruik van onze kennis en ervaring! We kunnen u helpen met bijvoorbeeld belastingvoordelen, subsidies, administratieve handigheden, wegnemen van praktische obstakels en het sluiten van degelijke contracten. Maar ook voor financiële en technische inzichten en oplossingen kunt u bij ons terecht.”

We zijn er voor alle bedrijven in gemeente Rotterdam. Neem gerust contact op en leg uw vraagstuk aan ons voor, we komen we graag naar u toe.”

Bel of mail Esther Zumpolle via 06 11 0320 66 of e.zumpolle@rotterdam.nl en maak een afspraak. Het zou toch geweldig zijn om de panelen voor het nieuwe zomerseizoen op het dak te hebben liggen!

Zonnepanelen, een goede keuze

Gemeente Rotterdam is ervan overtuigd dat zonnepanelen aanschaffen een goede keuze is. U bespaart niet alleen op energiekosten, ook draagt u bij aan een duurzame energievoorziening. Investeren in een zonnesysteem vergroot uw onafhankelijkheid, levert een aantrekkelijk rendement op en verbetert het energielabel van uw pand.