Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ’Driemanssteeweg 15’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning voor het project ’Driemanssteeweg 15’ voor eenieder ter inzage liggen. Ook is op 19 december 2023 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Driemanssteeweg 15 (NL.IMRO.0599.BP2238Driemansst15) maakt de vestiging mogelijk van detailhandel (bouwmarkt en tuincentrum) op de locatie Driemanssteeweg 15 (Rotterdam-Charlois).

De ontwerp-omgevingsvergunning (OMV.20.08.00399) betreft de bouw van een (éénlaagse) bouwmarkt met een bruto vloeroppervlak (bvo) van maximaal 10.000 m2, en een tuincentrum met 5.700 m2 bvo en een drive-in met 5.300 m2 bvo, alsmede bijbehorende parkeerplaatsen.

 

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op het project is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing. Deze regeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en van de ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvindt. Tegen deze ontwerpbesluiten kunnen zienswijzen worden ingediend.

 

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Driemanssteeweg’ (met bijbehorende stukken) raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwerp-omgevingsvergunning (met de bijbehorende stukken) is beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door bij “Berichten over uw buurt” te zoeken op postcode 3084CA, huisnummer 15 en straal van 1000 meter.

 

Bovengenoemde stukken kunt u na het maken van een afspraak ook inzien bij het Concern Informatiecentrum gemeente Rotterdam, Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 010 267 2514 of via e-mail: bir@rotterdam.nl. De openingstijden zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan -tot en met donderdag 1 februari 2024- eenieder over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

U kunt uw zienswijze(n) richten aan de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam o.v.v. zienswijze Driemanssteeweg 15.

U wordt verzocht aan te geven of uw zienswijze zich richt op het (ontwerp) bestemmingsplan en/of de (ontwerp) omgevingsvergunning.

 

Ook kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Hiervoor kunt u van maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 15:00 contact opnemen met telefoonnummer 06-10970887.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken ook bekend dat op 19 december 2023 een besluit genomen is ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Driemansteeweg 15.

Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van het bestemmingsplan is gemaakt, blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten zijn voor het milieu die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

 

Het besluit is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is als bijlage 9 gevoegd bij het ontwerpbestemmingsplan.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft.

 

 

Rotterdam, 22 december 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling