Agenda ledenvergadering 16 juni (graag aanmelden)

T.a.v. alle BIZ heffingsplichtigen bedrijventerrein Charloisse Poort

Beste leden vereniging PCP,

Ter voorbereiding van de ledenvergadering donderdag 16 juni 2022 van 8.15 tot 9.30 uur met ontbijt (inloop vanaf 8.00 uur) sturen wij u hierbij de agenda en vergaderstukken toe. Graag vragen wij u om deze stukken zelf mee te nemen naar de vergadering.

De ledenvergadering wordt gehouden bij restaurant Zela, Charloisse lagedijk 952.

Onderstaand treft u het programma voor deze bijeenkomst aan:

1. Opening, mededelingen en agendavaststelling
-stand van zaken ontwikkeling Hornbach

2. Ingekomen stukken

3. Besluitvorming stukken vereniging PCP i.p.v. ledenvergadering 2020 en 2021
-vaststelling stukken 2020 (zie bijgaande mail 11-11-20 met bijlagen)
-vaststelling stukken 2021 (zie bijgaande mail 29-11-21 met bijlagen)

4. Juridische en financiële zaken
-bestuur PCP en bestuur stichting BIZ: aftreden en (her-)benoeming
-jaarrekening 2021, verslag kascommissie en decharge bestuur (bijgaand)
-benoeming nieuwe kascommissie
-begroting 2023

5. BIZ Charloisse Poort 2020-2024: resultaten
-collectieve beveiliging: camerabewaking en collectieve surveillance rondes
-collectieve bewegwijzering
-5e hercertificeringstraject Keurmerk Veilig Ondernemen: uitreiking certificaat 2021-2024
-groenonderhoud en uitstraling
-kennismaking nieuwe wijkagent

6. Verduurzaming bedrijventerreinen door Arjen Spanjersberg gemeente Rotterdam

7. Rondvraag en sluiting

Per e-mail kunt u zich aanmelden voor deze vergadering.

Ja! Ik kom naar de bijeenkomst: aanmelden>>

Nee, ik ben helaas verhinderd: afmelden>>

Uiteraard horen wij het ook graag als u vragen, aandachtspunten of onderwerpen heeft voor deze ledenvergadering.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact met ons op.

Graag tot 16 juni!