Ontwerpbestemmingsplan Hornbach

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Hornbach

De bouwmarktketen Hornbach heeft plannen om aan de Driemanssteeweg 15, de huidige locatie van Jetcars, een bouwmarkt met tuincentrum en drive-in te realiseren. Voor de realisatie van de bouwmarkt moeten een aantal procedures gevolgd worden.

Bestemmingsplan

Om een bouwmarkt op deze locatie mogelijk te maken is een aanpassing van de huidige bedrijfsbestemming nodig. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan zit nu in de ontwerpfase.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt een bouwmarkt in één bouwlaag mogelijk. Het gaat om een bouwmarktgedeelte van 8.324 m2, een tuincentrumgedeelte van 5.700 m2, een drive-in gedeelte en bijbehorende parkeerplaatsen. Een deel van de parkeerplaatsen (355 plekken) bevindt zich op maaiveldniveau, de overige parkeerplaatsen (350 plekken) komen op het dak van de bouwmarkt.

Omgevingsvergunning en inzage

Om de nieuwe bouwmarkt te kunnen bouwen heeft de Hornbach een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage.

Zienswijze
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning een schriftelijk gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Tevens kan een mondeling gemotiveerde zienswijze kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via 06-10353905.

Informatiebijeenkomst
Vanwege de coronamaatregelen kan geen fysieke informatieavond worden gehouden. De gemeente organiseert op 16 november van een digitale informatiebijeenkomst.

Inrichtingsplan
Om het verkeer op de Driemanssteeweg na de komst van Hornbach op een veilige manier door te laten stromen zijn er verkeersaanpassingen nodig. Hierbij wordt aandacht gegeven aan autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers. Voor deze aanpassingen stelt de gemeente Rotterdam een inrichtingsplan op. Naar verwachting is het concept inrichtingsplan in december 2020 gereed. Onderdeel van het inrichtingsplan is de aanleg van een rotonde op de Driemansteeweg. Onderstaand treft u een visualisatie van de rotonde/aansluiting aan, die afkomstig is uit het verkeersonderzoek. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het verkeersonderzoek Hornbach. Dit plan wordt niet ter inzage gelegd. Ook voor het concept inrichtingsplan wordt door de gemeente een digitale informatiebijeenkomst (datum nog niet bekend) georganiseerd. U wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk te reageren op het inrichtingsplan.

Voor meer informatie: www.rotterdam.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overheid.nl

download: publicatie Staatscourant
download: het ontwerpbestemmingsplan Driemanssteeweg 15
download: verkeersonderzoek Hornbach
download: uitnodiging digitale informatiebijeenkomst 16 november 2020